Při práci s firemními daty využíváme Business Intelligence jako vysoce efektivní a ucelený přístup k práci s firemními daty. Výhodou je efektivně využít nashromážděná data, provést jejich zpracování a následnou analýzu. V rámci procesu jsou data čištěna, integrována, transformována do využitelné podoby a následně je možné s nimi dále pracovat. Pokročilé reporty jsou využívány s použitím Microsoft SQL Server Reporting Services. Business Intelligence aplikujeme na Microsoft SQL Server Integration a Analysis Services. Využíváme Microsoft Partner Silver Business Intelligence.

Jako každá společnost, tak i komerční pojišťovna se snaží zvýšit svoji výkonnost ve všech ohledech. K tomu lze využít moderních nástrojů k analýze existujících provozních dat. Pravdivé, rychle dostupné informace poskytují dostatek pádných podkladů pro lepší rozhodování a tím zvýšení výkonnosti firmy. 

Business intelligence (BI) řešení pro pojišťovnictví poskytuje podporu v následujících oblastech: 

  • Obchodní produkce
  • Výnosy a náklady
  • Ziskovost produktů
  • Plánování a rozhodování

Obchodní produkce

Analýza obchodní produkce umožňuje sledovat především portfolio produktů a chování zákazníků. Informace získané analýzou nově pořízených či ukončených smluv lze použít jako kvalitní podklady pro další modifikace nabízených produktů.

Z nových informací lze lépe zvolit vhodnou strategii pro získání nových klientů. Například využít cílenou reklamu a oslovit skupiny klientů s největší pravděpodobností úspěchu. Analýzou předčasně ukončených pojistných smluv lze získat více informací k udržení současných klientů.

Pro nejrizikovější skupiny klientů lze aplikovat adekvátní zvýhodnění, méně rizikovým lze nabídnout věrnostní programy. Naopak perspektivní skupiny zákazníků lze oslovit s nabídkou rozšíření pojištění prostřednictvím lepšího tarifu nebo modifikovaných pojistných produktů.

Snadnou analýzou podnikových dat systém poskytuje i další důležité informace ( sledování výkonnosti agenturní sítě, odhalení negativních jevů v obchodní síti v závislosti na obchodních místech, územním rozložení nebo parametrech pojištění, apod.).

Výnosy a náklady

Sledování výnosů a nákladů je důležité zejména pro controling a účetnictví. Výnosy a náklady v podrobné struktuře vznikají v provozním systému pojišťovny. Potřeba zobrazení jednotlivých nebo sumarizovaných složek v čase s různou časovou jednotkou a s různým způsobem vyrovnání (např. klouzavé průměry) je naprosto žádoucí.

Ziskovost

Zavedením vhodných metrik jako například ziskovosti lze zkoumat jednotlivé produkty podle různých kriterií. Ziskovost vyjadřuje rozdíl nákladů a výnosů vztažený k referenční hodnotě. Vhodnou referenční hodnotou může být například zasloužené pojistné. Vyhodnocení ziskovosti a škodních průběhů pojistných produktů umožňuje precizní revizi pojistných sazeb, případně obchodní zacílení na vybrané skupiny klientů, regiony a podobně. Důležité je též sledování vlivu provizí na pořízené pojistné a další ukazatele. 

Data jsou uložená historicky, a proto lze porovnávat výsledky za různé časové intervaly. Analýzou odpovídajících časových intervalů lze eliminovat sezónní výkyvy nebo naopak identifikovat vhodné období pro marketingové kampaně.

Plánování a rozhodování

Přehledné a rychle dostupné historické údaje poskytují podklady pro vytvoření budoucího plánu. Data z provozního systému lze využít k předpovědi předepsaného pojistného, průběhu škod apod. Tyto informace také pomáhají při tvorbě plánu a v konečném důsledku zpřesňují vytvořený plán.

Nový nebo upřesněný plán lze uložit zpět do datového skladu a tím rychle zpřístupnit modifikovaný plán do všech dříve vytvořených výstupů. Plány jsou v OLAP uloženy jako prvky samostatné dimenze. Prvním prvkem dimenze je „skutečnost“. Výběrem požadovaného plánu resp. množiny plánů lze jednoduše porovnat plány se skutečností a zobrazovat jejich časové průběhy. Plánování založené na správných datech podporuje ta nejlepší rozhodnutí managementu.

Architektura

Řešení je založeno na platformě Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server. Data jsou čerpána z existujícího provozního systému, účetnictví či jiných aplikací, ke kterým se lze připojit pomocí vhodného datového rozhraní (ODBC, OLE DB aj). Datový sklad je provozován na samostatném serveru, tak aby naprosto minimálně zatěžoval provozní systém. Nad datovým skladem jsou vybudovány objekty (kostky) pro analytické dotazy v reálném čase(OLAP). Analýza dat se provádí přímo v produktu Microsoft Excel. K pravidelnému reportování a publikaci na internetu jsou využity služby Microsoft Reporting Services.

Reference

  • Zentiva a.s.
  • Čedok a.s.
  • Pojišťovna České Spořitelny a.s.