Výrobní firmy často čelí výzvám v efektivitě pomocí digitalizace ve výrobním procesu. Poslední dobou se ale stále více zaměřují i na efektivitu návazných agend, ať již jde o údržbu, vnitřní procesy, nebo komunikaci se zaměstnanci. Stejně si nutnost digitalizace uvědomilo i vedení společnosti Řetězárna Česká Třebová, která je součástí skupiny pewag.  

Jako platformu pro postupnou digitalizaci si v Řetězárně vybrali platformu Microsoft PowerPlatform (PowerApps) a implementačním partnerem se stala společnost MULTIMA a.s. 

Mezi důvody, proč byla zvolena právě tato platforma, patří především skutečnost, že je součástí Microsoft 365. Díky tomu není potřeba platit další poplatky za její provoz a současně se výrazně zjednodušuje celková správa a nasazování aplikací. Pro uživatele je pak přínosem jednotné přihlašování a uživatelské prostředí napříč různými programy a aplikacemi.  

Výhodou je také možnost postupovat v digitalizaci po jednotlivých agendách/procesech a přesto budovat ucelené řešení. Na začátku se vybraly klíčové oblasti jako sdílení informací se zaměstnanci a řízení údržby, ale v plánu je realizace celé řady dalších agend. 

 

                                                                               „Díky PowerApps můžeme jednoduše digitalizovat
                                                                                                   firemní agendy. Postupně.“
                                                                                            Jan Končický, Managing Director 

 

Portál a Karta zaměstnance 

Cílem prvního kroku, bylo zpřístupnit zaměstnancům klíčové informace ze společnosti a také jejich osobní informace z personálního systému. Vznikl tedy Portál, který zobrazuje aktuality a novinky ze společnosti a současně obsahuje také navigaci na další aplikace. Další aplikací   

  • Portál publikace novinek, sdělení vedení a aktuálních informací. Možnost přístupu z webové i mobilní aplikace. Součástí je také navigace na další aplikace. Výhodou je dostupnost i z mobilního telefonu, díky čemuž jsou informace dostupné i pracovníkům, kteří ke své práci nevyužívají pracovní počítač.  
  • Karta zaměstnance – každý zaměstnance může v rámci této aplikace vidět informace ze své osobní karty včetně zařazení do organizační struktury, stav čerpání dovolené, mzdové lístky včetně historie, pracovní smlouvu a další dokumenty. Data v osobní kartě jsou pravidelně synchronizována z externího personálního systému. Díky aplikaci se zjednodušila distribuce mzdových lístků a pracovníci mají kdykoliv k dispozici i další informace z personálního oddělení.  

  

Systém pro řízení údržby 

Efektivní údržba (nejen) výrobních strojů a technologií je klíčová pro zajištění plynulého provozu, výroby, minimalizaci výpadků a optimalizaci nákladů. Proto se vedení společnosti rozhodlo pro digitalizaci této oblasti s cílem vytvořit systém pro centrální hlášení, evidenci a správu servisních požadavků pro údržbu jednotlivých strojů. Bylo potřeba centralizovat všechny procesy údržby, aby se zlepšil přehled o stavu strojů a byla zajištěna rychlá a efektivní reakce na vzniklé problémy.  

  • Správa a evidence servisních požadavků / tiketů systém umožňuje centralizované hlášení a evidenci servisních požadavků. Každý stroj má přiřazené jedinečné ID a QR kód, který usnadňuje hlášení závad. Pracovníci mohou pomocí mobilní aplikace naskenovat QR kód a okamžitě vytvořit požadavek na opravu. 
  • Automatizované revize – systém automaticky vytváří servisní požadavky (tikety) pro jednotlivé stroje a notifikuje pracovníky údržby o nadcházejících revizích. Tento proces zajišťuje, že žádná revize není opomenuta a všechny stroje jsou pravidelně kontrolovány. 
  • Integrace s ERP – klíčové informace o strojích jsou uloženy v rámci firemního ERP systému. Aby nedocházelo k duplicitám a data se nemusela zadávat do dvou systémů, bylo vytvořeno propojení aplikace údržby a ERP.  
  • Mobilní dostupnost – aplikace je dostupná na webu i z mobilních zařízení. To umožňuje pracovníkům údržby přístup k systému odkudkoli a kdykoli. 
  • Analytické možnosti – systém nabízí možnost vykazování práce na jednotlivé tikety. Data lze následně analyzovat a porovnávat výkonnost jednotlivých směn či pracovníků, případně vyhodnocovat vhodnost investic do oprav jednotlivých strojů. 

Implementace systému přinesla v praxi následující výsledky: 

  • Zlepšení přehledu o provedené údržbě – centrální evidence požadavků a automatizované revize umožnily lepší přehled o stavu strojů a plánovaných údržbách. 
  • Rychlejší reakce na závady – díky mobilní aplikaci a QR kódům mohou pracovníci okamžitě hlásit závady, což zkrátilo dobu reakce na problémy. 
  • Efektivnější práce v terénu – mobilní dostupnost aplikace umožnila pracovníkům přístup k systému odkudkoli, což zvýšilo efektivitu jejich práce. 

Do budoucna bude aplikace rozšířena o vykazování odvedené práce či online sběr dat o stavu strojů pomocí IoT technologií, což povede k ještě efektivnější prediktivní údržbě.